תקנון האתר KINGEEK-קינגיק:


אתר www.kingeekil.com (להלן: "האתר") הינו בבעלות KINGEEK (להלן: "קינגיק" 311055552) ומופעל על ידה.


קינגיק-KINGEEK עוסקת בתחום השיווק יבוא והפצה של מוצרי גיימינג ואספנות, מחשוב ואלקטרוניקה. האתר נועד לאפשר לציבור המשתמשים בו לקבל מידע על אודות מגוון המוצרים הנמכרים בקינגיק ולרכוש את המוצרים באופן מהיר יעיל ומאובטח.


לקוחות יקרים ברוכים הבאים לאתר שלנו, 


האתר נועד לאפשר לציבור המשתמשים בו לרכוש את המוצרים המשווקים ע"י קינגיק ישירות מהאתר. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה של מוצרים על ידי המשתמשים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של קינגיק. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. יובהר כי אי הסכמה להוראות התקנון, כולן או מקצתן, שוללת את הזכות לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. קינגיק רשאית, בכל עת ועל דעתה בלבד, לשנות ו/או לעדכן את הוראות תקנון זה, ללא כל התנייה במסירת הודעה מראש, וכל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים וכן יחול על רכישות שבוצעו באתר, החל ממועד פרסום התקנון המעודכן באתר. נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר. לפיכך, מומלץ לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר בכדי לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו, ככל שהיו שינויים שכאלה. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון. שימוש באתר, לרבות גלישה ו/או רכישת מוצרים על ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה ו/או המצורפים לאתר, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול על פיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות. הרישום לקבלת דיוור אלקטרוני מן האתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לקינגיק ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע או בשירות המוצגים באתר כל שימוש אשר אינו בהתאם לדין, הוראות התקנון או מדיניות הפרטיות של קינגיק.


התכנים המועלים ומפורסמים באתר או נשלחים באמצעות דיוור אלקטרוני, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ורשתות חברתיות ,בין שהינם תחת ניהולה של קינגיק ובין אם לאו, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור. השימוש בלשון זכר בתקנון, נעשה מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס אל נשים וגברים כאחד – אין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.
בעלות וזכויות קניין רוחני:


האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיו"ב (להלן: "התוכן" או "התכנים") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של קינגיק. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם("Domain") , הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, שיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של קינגיק או של צד שלישי, אשר הרשה לקינגיק להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לקינגיק בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר. מבלי לגרוע מהאמור, שם העסק, הלוגו ושאר סימני המסחר של קינגיק לרבות כפי שהם מופיעים באתר, הם קניינם הבלעדי של קינגיק ואין לעשות בהם כל שימוש ללא קבלת אישורה של קינגיק מראש ובכתב.
תוכן האתר:


תוכן האתר, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם (AS-IS).


למשתמש לא תהיה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי קינגיק בגין השירות באתר (לרבות בשל תכונותיו, מגבלותיו, מאפייניו או התאמתו למשתמש).


כוונת קינגיק היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ככל האפשר ואולם, יתכן שהתוכן אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות, טעויות אנוש שלא בזדון, שיבושים, אי דיוקים וטעויות בתוכן או במידע המובאים באתר – לרבות לגבי כל מוצר, שירות, או מידע על מבצעים, בין היתר עקב מעשים של קינגיק או מי מטעמה או של צדדים שלישיים. המשתמש פוטר בזאת את קינגיק מכל אחריות בשל המידע ו/או התוכן המובא על ידה באתר ו/או טעויות בו, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם למשתמש בשל כל תוכן או המידע כאמור ו/או הסתמכות המשתמש עליו, לרבות בקשר למוצרים, תיאורים, מחירים וכדומה. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת.


קינגיק אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן המופיע באתר. החברה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו שלל המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה. כל תוכן או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצר, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון יצרן המוצר, יבואן המוצר, לרבות מפרטים, הוראות הפעלה ונתונים שונים, נמסר על ידם ולחברה לא תהיה כל אחריות לגביו.


תנאיו ותוקפו של כל מבצע ו/או של כל מכירה המפורסמים באתר או באמצעות דיוור אלקטרוני שישלח אל הנרשמים לאתר יהיו כפופים לתנאים שיקבעו ויפורסמו על ידי קינגיק בנוסף למלאי שהוקצב לאותו מבצע ו/או לאותה מכירה כמפורסם בדף המוצר.
הגבלת אחריות:


כל שימוש בתוכן האתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי קינגיק (מפרטים, סרטונים ו/או תמונות) ,גם אם על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד קינגיק בקשר לתוכן באתר, לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים, בגין כל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור. ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי קינגיק במצבם כפי שהם (AS-IS) ובכפוף לזמינותם (AS AVAILABLE). קינגיק לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש. מבלי לגרוע באמור לעיל בפרק ג (תוכן האתר), החברה או מי מטעמה, לא תישא בכל אחריות שהיא, לנזק או אבדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד או נזק כספי אחר), הנובעים או הקשורים באתר, או בכל תוכן או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא. 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו. 3) שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי ישפאר ובין על ידי צדדים שלישיים. 4) כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים. 5) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות אלו הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט. 6) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיוצא בזה בתוכן באתר.
זמינות וגישה לאתר:


קינגיק רשאית, בכל עת ועל דעתה בלבד, להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני או קבוע, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה או זכות תביעה בקשר לכך.


קינגיק לא תהא אחראית בשום אופן לכל תקלה, הפסקה, או שיבוש בתקינות הפעילות של האתר (לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי תקשורת, ברשת אינטרנט וכיוצא בזה). מבלי לגרוע מן האמור, מובהר כי קינגיק לא תישא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, במקרה שלא עלה בידי המשתמש לעשות שימוש באתר בשל תקלה או הפסקה או שיבוש כלשהו בתקינות פעילותו.


מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקאות:


1. במקרים בהם יבחר הלקוח להחזיר מוצר ולבטל עסקה יהיה חייב הלקוח להודיע על כך בהודעה כתובה שתישלח בדואר אלקטרוני המצויין באתר, במידה והמוצר התקבל אצל הלקוח וברצונו להחזירו לחנות - הלקוח מחויב להחזיר את המוצר כשהוא סגור הרמטית באריזתו המקורית- "חדש באריזה" (ללא כל שימוש במוצר הנ"ל) . במידה והחנות תראה סימני פתיחה או שימוש במוצר לא ניתן יהיה לבטל את העסקה ולא ינתן זיכוי בגינה והשולח (הלקוח) ישלם בשנית עבור שליחת המוצר למען שלו. 


2. בעת החזרת מוצר לחנות דמי המשלוח יחולו על הלקוח (הרוכש באתר).


 3. במקרים בהם יבחר הלקוח לדרוש ביטול עסקה והחזרת מוצר שלא כתוצאה מפגם במוצר, קינגיק תזכה את הלקוח בסכום הרכישה הראשוני (ע"פ חוק עד 14 ימי עסקים ) מינוס הוצאות אריזה, טיפול ושילוח בעלות של 59-149 ש"ח +עלות ביטול עסקה בחברת האשראי בעלות של 3.6% +דמי ביטול של 100 שקלים או 5% על פי הזול מביניהם.


מקרה זה לא תקף על רכישת מכשירים סלולריים, מכשיר שנקנה ונעשה בו שימוש לא יהיה זכאי לזיכוי כספי או אפשרות החלפה, כמו כן מגני מסך שהותקנו על המכשירים. אותו מקרה ללא אפשרות זיכוי והחזרה חל על קונסולות נינטנדו סוויץ, סטים דק ושאר קונסולות ניידות שעליהן הותקן מגן זכוכית. כמו כן לא תחול אפשרות זיכוי והחזרה לגבי מחשבים שהוזמנו לבקשת הלקוח. כל מוצר שהוזמן או הגיע מיבוא או יוצר והורכב במיוחד לבקשת הלקוח -לא ניתן להחזרה ע"י הלקוח בשום תנאי ולא ינתן זיכוי חלקי או מלא בגינו. שימו לב בבקשה וקראו היטב על מנת למנוע אי נעימויות בנושא הנ"ל. 


4. במקרים אחרים בהם יבחר הלקוח לבטל עסקה ולדרוש את כספו בחזרה, על הלקוח להחזיר את המוצר תוך 14 ימים סגור הרמטית מבלי שנעשה בו כל שימוש,


במידה והמוצר יגיע לאחר מועד זה, קינגיק רשאית לא לקבל את דרישת הלקוח וללקוח לא תהיה כל טענה כלפי קינגיק מפני שההחזרה לא בוצעה בטווח הזמן המוגדר ע"פ החוק להחזרת מוצר בביטול עסקה.


5. החלפת מוצר או לחלופין קבלת החזר כספי תינתן אך ורק כאשר המוצר לא היה בשימוש והוחזר בשלמותו לקינגיק. במקרים בהם מדובר במכשיר סלולרי לא תינתן האפשרות לביטול עסקה כאשר המכשיר נפתח/אוקטב וכו', לא תינתן אפשרות לביטול עסקה על מגני מסך שהודבקו. כמו כן אין אפשרות להחזיר קוד דיגיטלי מכל סוג שהוא, בין אם שומש או לא מפני שהוזמן מהמערכת הדיגיטלית של היבואן או של קינגיק ושולם מראש ע"י מפעילת האתר לבקשת הרוכש.


6.אין החזר כספי ברכישת מוצרים דיגיטליים הנשלחים במייל או בווצאפ בעת רכישת הלקוח. אותה מדיניות לגבי מוצרים הניתנים לשכפול והעתקה. 


7. חשוב להדגיש, תקנות הגנת הצרכן אינן חלות על מוצר הנמכר בהזמנה מיוחדת לבקשת הלקוח ו או מוצר שהוזמן בהזמנה מוקדמת שהוזמנה ושוריינה במיוחד עבור הלקוח מראש. פנייה לביטול עסקה על מוצר שהוזמן ושוריין בהזמנה מוקדמת לא תטופל ע"פ חוק ולכן לא תנתן אפשרות לביטול עסקה בגין מוצרים אלו.


8.לא תינתן האפשרות לזיכוי כספי/החלפה בגין כיסא/שולחן שנפתחה אריזתו, במידה והקרטון נפתח או הורכב הרהיט. על אחריות הלקוח לוודא לפני הרכישה את מידות המוצר,מפרט מלא, תכונות ונוחות המוצר.
מדיניות פרטיות:


קינגיק מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. לפיכך, מנהיגה קינגיק מדיניות פרטיות, כפי שתוצג באתר, אשר מטרתה להציג את האופן שבו היא משתמשת במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים באתר, מהווים חלק בלתי נפרד מן התקנון ותנאי השימוש. קינגיק רשאית לשנות מעת לעת, ועל דעתה בלבד, את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. רישום במסגרת השירותים שמציעה קינגיק למשתמשי האתר, ובכלל זה ביצוע פעולות מסוימות, קבלת פרסומים או מבצעים, תיתכן דרישה לביצוע הרשמה. במהלכה יידרש המשתמש למסור מידע אישי, כדוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות או כתובת דואר האלקטרוני. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. יובהר כי בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל משתמש להירשם לשירותים הטעונים רישום (להלן: "ההרשמה"). כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהא קינגיק מוצרי צריכה בע"מ רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו. מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש לסיום הליך ההרשמה. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש ועל פי דין. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. הרישום לקבלת מבצעים ועדכונים באימייל מקינגיק מהווה הסכמה אקטיבית ופוזיטיבית מטעם המשתמש לקבלת חומר פרסומי ושיווקי מטעם קינגיק.  משתמש שנרשם באתר זכאי לבקש מהחברה בכל עת, בהודעה בכתב למען החברה או במשלוח אימייל, שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של החברה וכי ברצונו למחוק את רישומו ברשימת הדיוור של קינגיק. במקרה זה קינגיק תהא רשאית, בהתאם ובכפוף להוראות הדין החל, להיענות לבקשתו. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. בכל מקרה של ביטול רישום, יבוטל הרישום החל מתחילת החודש הקלנדרי העוקב שלאחר מסירת הודעה בנושא.
מדיניות מכירת מוצרים ואספקתם ללקוח:


האתר עשוי להציע למשתמשים רכישתם של מוצרים שונים, בדגמים, סוגים וכמויות שונות בשיטות מכירה שונות, והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של קינגיק. מובהר בזאת כי קינגיק רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות שינויים ביחס לדמי המשלוח, אופן השילוח וחברת השילוח וכמו כן זמני האספקה השונים. לא תתקבל כל טענה עבור שינויים אלו אשר מתרחשים מעת לעת ולעיתים קרובות.


מדיניות המשלוחים שלנו:


-לערים מרכזיות 2-4 ימי עסקים באמצעות שילוח מהיר עד בית הלקוח ולישובים כפריים ומושבים 2-5 ימי עסקים. לקוח הבוחר במשלוח באמצעות שליח עד הבית ומתגורר במען שיש בעיה בדר"כ לשלוח חבילות אליו, על הלקוח ליצור קשר ולוודא מול קינגיק במספרים המצויינים באתר כיצירת קשר לפני ביצוע ההזמנה לגבי יכולת הגעת חברת השליחויות למען זה. 


-שילוח באמצעות דואר רשום הוא 6-14 ימי עסקים.


-בעת שילוח המוצר ישירות מהיבואן,לבית הלקוח, קינגיק תדאג לעדכן את הרוכש לגבי מדיניות המשלוח-עלות וזמן האספקה.


-זמני האספקה המצויינים למעלה חלים על מוצרים אשר במלאי מיידי. עקב פעילות דינמית של רכישות באתר זה, יתכנו סיטואציות בהן הלקוח הזמין מוצר אשר אזל מהמלאי ועדיין לא הספיק להתעדכן כאזל. קינגיק תעדכן את הלקוח במידה והוזמן מוצר שלא קיים במלאי מיידי בעת רכישת אונליין וכמו כן תעדכן את הלקוח אם ישנה אופציה להזמין את המוצר ובמידה והלקוח עודכן ואישר, זמן האספקה יתעכב, לפעמים יתעכב באופן משמעותי וקינגיק תהא רשאית לשנות את זמן האספקה ולהאריכו בהתאם לצורך, במקרה הנ"ל לא תהא ללקוח כל טענה כלפי קינגיק עבור עיכוב באספקה.


חשוב להדגיש:


קינגיק תהא רשאית לבטל כל עסקה שבוצעה באתר עקב סיבות לגיטימיות: אזל מהמלאי, אזל מהמלאי ולא ניתן לייבוא ושיווק יותר בנקודת זמן זו או בכלל.


אנו בקינגיק עושים את מירב המאמצים לעדכן את האתר לגבי מוצרים ומלאים בצורה עקבית מאוד, אך עם זאת ישנם מצבים טכניים ופיזיים שמונעים מאיתנו לעדכן מוצר כאזל מהמלאי בזמן אמת עקב דינמיות ועקב שינויים במלאי היבואנים ולכן יתכנו מצבים בהם הוזמן מוצר שאינו במלאי ולכן העסקה תבוטל ועל מוצר זה ינתן זיכוי לאמצעי התשלום שבו בוצעה הרכישה. אותה מדיניות תחול גם על מספר מוצרים החסרים במלאי.
אופן הטיפול בהזמנה:


ביצוע רכישה באמצעות האתר יותנה במסירת פרטים אישיים בסיסיים כנדרש בדף הרכישה. פרטים כגון: שם מלא, כתובת, דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מס' כרטיס אשראי, תוקף,ת.ז  וכל פרט אחר אשר נדרש למוסרו בדף הרכישה. יודגש כי כדי שההזמנה תבוצע ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, שאם לא כן לא תוכל קינגיק להבטיח את ביצוע הרכישה. בעת הסליקה יבוצע אימות 3D שלאחר תקינותו וסליקה שתאושר, תקבלו לכתובת האימייל אישור הזמנה וחשבונית.


המוצר יסופק רק לאחר קבלת אישור על ידי חברת כרטיסי האשראי ובהתאם ליתר הוראות התקנון ותנאי הרכישה, ככל שיהיו. הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לקינגיק עקב שיבוש הליכי המכירה.


במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברות האשראי יקבל הרוכש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש הרוכש ליצור קשר טלפוני עם מוקד המכירות של קינגיק בטלפון תוך יום עסקים לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי על ידי הרוכש ואישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.


בקשה של רוכש לשינוי פרטי כרטיס אשראי או אופן החיוב, ככל שתאושר על ידי קינגיק על פי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה להיות מחויבת בתשלום עמלה על ידי חברת כרטיסי האשראי (ככל שתאושר על ידי חברת כרטיסי האשראי) והרוכש מתחייב לשאת בתשלום עמלה כאמור.
זכאים להשתתף במכירות המוצעות באתר:


 רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באמצעות אתר זה משתמשים אשר עומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן: משתמשים בני 18 ומעלה בעלי תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. היה והרוכש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס, יראה השימוש באתר כמאושר על ידי האפוטרופוס. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, בעל כתובת דואר אלקטרוני ובעל כתובת בישראל. המשתמש נרשם לאתר בהתאם להוראות תקנון זה וכנדרש בדף הרישום. למען הסר ספק מובהר כי לקינגיק נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה למכירות ו/או לבטל את השתתפותם, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתקנון ו/או למדיניות הפרטיות ו/או אם כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש. חשוב להדגיש כי לא תהא למשתמש אשר הפר את התנאים כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך. 
רכישה מאובטחת:


הקניה באתר הינה קניה מאובטחת בטכנולגית הצפנה SLL בחוזק מפתח של 128 BIT ונחשבת לשיטת האבטחה המתקדמת ביותר למסחר אלקטרוני.


כל נתוני העסקה מועברים באופן מאובטח ומוצפן דרך שרתים מאובטחים המשרתים את אתרי המסחר האלקטרוני הגדולים בעולם.


שימו לב, רכישות באתר זה מוגנות גם ע"י אימות 3D (אימות קוד הנשלח לנייד המעודכן בחברת האשראי של הלקוח על מנת להמשיך בבטחה בביצוע הרכישה המאובטחת על ידו).
סמכות שיפוט וברירת דין:


הוראות התקנון או כל מסמך אחר המופיע באתר, לרבות מדיניות הפרטיות, יהיו כפופים לדין הישראלי בלבד. בית המשפט המחוזי בנצרת יהיה בעל סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת בין קינגיק למשתמשים באתר בקשר להוראות תקנון זה או כל מסמך אחר המופיע באתר.
logo בניית אתרים